Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?
Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 19 april 2017 inschrijven in een Gentse school. Op dat moment zullen in de meeste scholen geen vrije plaatsen meer zijn.
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden voor alle Gentse scholen van het gewoon onderwijs. U vindt een overzicht van alle scholen in de brochure en op de homepage. U meldt uw kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent zeker niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw keuze. Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan hoeft u het niet aan te melden. U kunt uw kind rechtstreeks inschrijven in de school. Heeft uw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs, maar wilt u het toch inschrijven in een gewone school? Maak dan wel gebruik van het aanmeldingssysteem.
Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden en uw gegevens aan te passen.
Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Voor en tijdens de aanmeldperiode kunt u voor iedere school zien hoeveel vrije plaatsen er voor de leeftijdsgroep van uw kind zijn waarvoor u kan aanmelden. Dit overzicht vindt u via de knop 'vrije plaatsen' bovenaan. Buiten de aanmeldingsperiode kunt u eveneens terecht op de site onder 'vrije plaatsen'.
Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
U vindt het rijksregisternummer op de ISI+kaart, de  Kids-ID van uw kind of op het briefje van de mutualiteit. Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met Els Bertels (0492 722 808 of meldjeaan.gent@ond.vlaanderen.be). U kan ook terecht bij de aanmeldpunten.
Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, is hier meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen: (1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen. (2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen. (3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Om van de voorrang broer of zus gebruik te kunnen maken, moet u dit aanduiden in het aanmeldingsdossier van uw kind.
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Na de aanmeldingsperiodes wordt voor elke school in Gent een rangorde bepaald voor alle aangemelde kinderen. Er zijn drie groepen kinderen die voorrang hebben bij inschrijving:

1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school.

2. Kinderen van personeelsleden van een Gentse school. Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld. 

3. Indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Aan de hand van een korte vragenlijst wordt bepaald of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en/of (2) het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen evenredig verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen volgens afstand, zodat de school een afspiegeling wordt van de buurt. 75% van de vrije plaatsen gaat naar de aangemelde kinderen die het dichtst bij de school wonen. 25% van de vrije plaatsen gaat naar de aangemelde kinderen die het best gerangschikt staan wanneer we kijken naar wat voor elk kind de kortste afstand is: van thuis naar school of van het werk van papa of mama naar school.

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.
Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?
Beantwoord volgende vragen. Is het antwoord op 1 of meer vragen ‘ja’? Dan is uw kind een indicatorleerling. Is het antwoord op alle vragen ‘nee’? Dan is uw kind een niet-indicatorleerling.

• Ontvangt het gezin een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
• Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. U verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.
Hoeveel scholen moet ik kiezen?
We raden u aan om vijf of meer scholen te kiezen. Op die manier maakt u het meeste kans op een plaats in een van uw voorkeursscholen. Zet de scholen in de volgorde van uw voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in uw favoriete school, zet ze op nummer 1.
Om te beginnen wordt gekeken naar de vrije plaatsen in de school die u op de eerste plaats hebt gezet (school 1). Als er in deze school plaats is voor uw kind, krijgt u een e-mail dat u uw kind in deze school kunt inschrijven.
Als er geen plaats meer is in school 1, komt de school die u op de tweede plaats hebt gezet (school 2) aan de beurt. Als er daar wel plaats is, krijgt u een e-mail dat u uw kind in deze school kunt inschrijven. Uw kind komt dan automatisch op de wachtlijst van school 1 terecht. Deze stap wordt herhaald voor al de scholen die u hebt opgegeven. U krijgt de beschikbare plaats toegekend in de school van uw hoogste voorkeur. Dat betekent dat u geen recht meer hebt op een plaats in een school die u lager in de voorkeurlijst heeft gezet. Als er later toch nog een plaats vrijkomt in een school waar uw kind op de wachtlijst staat dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kunt inschrijven. Dat kan zelfs als uw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor met u contact op.
Welk adres geef ik op ? Wat als we binnenkort verhuizen  ?
U kunt de volgende adressen opgeven:

1) een officieel adres: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of internaat geldt niet.

2) een werkadres: dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. U kunt tot twee werkadressen vermelden. We raden u aan dit adres in te vullen. Het kan alleen maar de kans vergroten op een plaats in de school van uw keuze.

U hoeft zelf niets te berekenen, de computer bepaalt voor u de kortste en dus de interessantste afstand. De adressen die u opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die u kiest. U kunt dus niet voor verschillende scholen, verschillende adressen opgeven.

Ouders die gaan verhuizen, kunnen bij aanmelding hun nieuwe adres opgeven als zij op het moment van inschrijving een bewijs kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst of een aankoopakte) dat ze effectief gaan verhuizen.
Hoe wordt de afstand berekend?
Het systeem waarop kinderen geordend worden t.o.v. de school probeert zoveel mogelijk de wandelafstand te benaderen. Op dit moment bestaat er geen enkel informaticasysteem die exact de wandelafstand, rekening houdend met allerlei doorsteekjes, kan berekenen. Vandaar dat er voor de afstandsberekening een combinatie van 2 systemen gebruikt wordt om deze wandelafstand zo dicht mogelijk te benaderen.
In eerste instantie worden er rondom elke school verschillende zones afgebakend: 0-500m, 500-1000m, … . Deze zones worden bepaald via netwerkanalyse: binnen de zone 0-500m ligt de school binnen de 500m afstand, berekend via gewone wegen (met andere woorden, waar zou men staan als men 500 meter stapt vertrekkend van de school). Er wordt hier rekening gehouden met bestaande barrières, bv. waterlopen, spoorwegen. Indien een kind dus over een brug moet, dan komt hij in een verdere zone te liggen, hoewel hij in vogelvluchtafstand misschien dicht bij de school woont. Het systeem berekent namelijk dat het kind eerst over de brug moet gaan om naar de school te geraken.
In tweede instantie, namelijk voor alle kinderen binnen dezelfde zone, wordt vogelvlucht-afstand gebruikt. Concreet wil dit zeggen dat de kinderen in zone 0-500m voorrang op kinderen in zone 500-1000m (kinderen binnen zone 0-500m die in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen, krijgen voorrang op die wat verder wonen). Kinderen in zone 500-1000m hebben voorrang op kinderen in zone 1000-1500m (kinderen binnen zone 500-1000m die in vogelvlucht het dichts bij de school wonen, krijgen voorrang op die wat verder wonen).
Waarom moet ik een volgorde van scholen opgeven en welke school zet ik op 1?
Van alle scholen waar uw kind gunstig gerangschikt staat, krijgt u de school toegewezen die het hoogst in uw voorkeur staat. Het is dus belangrijk om de school in de volgorde van uw voorkeur te plaatsen. Die voorkeurorde die u opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van uw kind in elk van de scholen. Of uw kind gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen van de afstand tot thuis of werk af (en van eventuele voorrang als broer/zus of kind van personeel). Zet de school waarnaar u uw kind het liefst wil sturen dus gerust op de eerste plaats, ook al is er daar op het ogenblik van aanmelden geen of maar weinig vrije plaatsen, of vreest u minder kans te hebben omdat u verder af woont. Misschien komt daar toch nog een plaats vrij. Het vermindert bovendien uw kansen in de andere scholen niet. Volg gewoon uw echte voorkeur. Vink wel voldoende scholen aan én scholen met voldoende vrije plaatsen om zeker een kans te maken op een vrije plaats. We proberen in elk geval uw kind in de school van uw hogere voorkeur te krijgen.
Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldperiode. Bij uw eerste aanmelding in het systeem kiest u een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. U hebt ze nodig als u uw gegevens wilt nakijken of veranderen.
Ik werk voor een Gentse school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden met een voorrang?
Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. U hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem contact op met de school of een organisatie (zie brochure p.8). Zij zullen u verder helpen.
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Nadat de aanmeldingsperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u in de late namiddag van 24 februari 2017 een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat. Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van uw keuze. Als één of meer van de scholen die u hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt uw kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met u op. Als u wilt, kunt u uw kind alsnog inschrijven in uw favoriete school. Dat kan zelfs als u uw kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.
Wat moet ik meenemen als ik naar de school ga om mijn kind te laten inschrijven?
De Kids-ID, ISI+kaart of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en de geboortedatum.
Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?
U ontvangt via e-mail een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving van de scholen waarvoor u uw kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat u meerdere mededelingen ontvangt. Iedere mededeling is verbonden met één specifieke school. Uw kind komt in die scholen automatisch op een lijst te staan. U hoeft niet langs te gaan op de school.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is een objectief bewijs van uw plaats op de lijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en uw kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met u op. Uw recht om een vrijgekomen plaats in te nemen, geldt tot 30 juni van het nieuwe schooljaar voor instappertjes (2,5-jarigen) en tot de 5de schooldag van oktober voor oudere kinderen.
Waarom staat mijn kind op de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bij de school op 2 lijsten, de IND- en nIND-lijst?
Uw kind krijgt voorrang ofwel als indicator-leerling ofwel als niet-indicator-leerling (Zie: hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?).

Als uw kind binnen de eigen voorrangsgroep geen plaats krijgt, wordt er gekeken of er in de andere voorrangsgroep plaatsen over zijn. Daarom staat uw kind op beide lijsten. Is uw kind een indicatorleerling dan staat het bovenaan in de IND-lijst en onderaan in de niet-IND-lijst. Zijn alle vrije plaatsen op de IND-lijst al benomen, dan kijken we of er op de niet-IND-lijst nog plaats is. Bij niet-indicatorleerlingen is het net andersom. Door alle leerlingen op beide lijsten te plaatsen, zien we meteen of een kind voor wie in de eigen voorrangsgroep geen plaats is, een plaats op overschot uit de andere voorrangsgroep kan krijgen.
Wat als ik geen plaats heb voor mijn kind?
Vanaf 19 april 2017 kunt u uw kind inschrijven in een school van uw keuze die wel nog vrije plaatsen heeft. U vindt hier een overzicht van scholen met vrije plaatsen. U gaat naar de school om uw kind in te schrijven.
Wordt mij een school die ik niet wens toegewezen?
Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die u zelf koos.
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Vanaf 19 april 2017 kunt u uw kind inschrijven in een school van uw keuze die nog vrije plaatsen heeft. U vindt hier een overzicht van scholen met vrije plaatsen. U gaat naar de school om uw kind in te schrijven.
Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?
Indien u dit niet deed, vervalt uw toewijzing voor een school. Het is dus zeker aan te raden om tijdig een afspraak te maken met de school.
Wat met de schoolkosten? Leerplicht? ....
U vindt alle antwoorden op de website van het ministerie van onderwijs ('schoolkosten' en 'leerplicht').
Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?
U kunt terecht bij de helpdesk voor informatie omtrent uw dossier. Vindt u nog steeds dat uw weigering onterecht was, dan kunt u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten klik hier.
Wanneer kan mijn kleuter op school starten?
Informatie over instapdata en een tool om de eerste instapdag van je kind te berekenen, vind je hier .
Over het aanmeldingsregister
Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs waarmee we in 2009 begonnen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Meer en meer scholen raken snel volzet. We willen echter elk kind in Gent een plaats garanderen. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar u woont, zodat u de mogelijkheid krijgt om uw kind(eren) op wandelafstand naar school te laten gaan.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Gentse school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de scholen in Gent. De huidige wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door het Inschrijvingsdecreet 2011/2012. De artikelen daaruit die gaan over het basisonderwijs werden opgenomen in het Decreet Basisonderwijs. Die maken het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun "wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode en toewijzing van de vrije plaatsen moeten ouders hun kind wel nog persoonlijk in de school inschrijven. Voor het Gentse basisonderwijs is het gebruik van een aanmeldingsprocedure sinds de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 decretaal verplicht.
Hoe worden de kinderen gerangschikt die geen plaats konden krijgen op de school?
Kinderen die geen plaats konden krijgen op een school waarvoor ze aangemeld werden, komen in het inschrijvingsregister van die school met vermelding 'geweigerd'. Ze worden per IND / nIND contingent geordend op basis van 'afstand domicilie kind - school', te beginnen met de kinderen die het dichtst bij de school wonen. Kinderen staan alleen op de weigeringslijst van scholen die hoger in de voorkeurorde van de ouders staan dan de school waar het kind een inschrijving kan krijgen. Als een kind geen enkele school kreeg toegewezen dan staat het kind bij alle scholen op de wachtlijst.
Wat met de privacy?
De Stad Gent verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.